facebook

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ενημέρωση

 

Από την 25η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κανονισμός αυτός ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ν. 4624/2019 (29-8-2019). Η εταιρία «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, με την παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση εναντίωσής σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στον Ιστότοπο μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.

 

Αρχές Επεξεργασίας

 

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Στα πλαίσια αυτά κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Με την επιφύλαξη της παρούσας πολιτικής δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή επιτρέπεται από την μεταξύ μας σύμβαση.
 • Τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να τύχουν επεξεργασίας: είτε για να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, είτε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είτε για να συμμορφωθούμε προς τις διατάξεις του νόμου και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια.
 • Επίσης τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας, για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες.
 • Περιοριζόμαστε στον σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν
 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 • Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκουμε (ελαχιστοποίηση)
 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται.
 • Επικαιροποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας που συλλέχθησαν, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τα είδη των δεδομένων – Οι πηγές συλλογής τους – Οι σκοποί – Νομική βάση επεξεργασίας

 

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Τι συλλέγουμε ;

 

 • Δεδομένα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
 • Κατά την παραλαβή βιογραφικού σημειώματος: Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός, Ημερομηνία Γέννησης, Φύλλο, Εθνικότητα, Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, Οικογενειακή Κατάσταση, Κατοικία, Στοιχεία Επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., , Φωτογραφία, Άδεια οδήγησης, Οικονομικά Στοιχεία, Μορφωτικό Επίπεδο, Προϋπηρεσία, Συστάσεις.
 • Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο www.arosis.gr συλλέγουμε: Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου, δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου, Πληροφορίες προτίμησης και υπηρεσιών, Αρχείο παραγόμενο από τον Χρήστη.
 • Δεδομένα που σχετίζονται με ηλεκτρονική επικοινωνία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αλλά και για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με πληροφορίες που ίσως σας ενδιαφέρουν.

Τα συλλέγουμε κατά περίπτωση:

Πριν η κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ή την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας,  κατά την είσοδό σας και χρήση του Ιστοτόπου, κατά την παροχή υπηρεσιών, κατά την παραλαβή βιογραφικών και κατά την επίλυση παραπόνων. Επίσης συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση σας, η εταιρία «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,,  ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την ενημέρωση σας και τη λήψη της  συγκατάθεσής σας. Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, στα πλαίσια σύμβασης, από έμπιστους συνεργάτες μας με την επιβεβαίωση ο,τι έχουν νόμιμες βάσεις για να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με εμάς, από πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες. Αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες που έχετε προσφέρει απευθείας σε αυτούς ή έχουν μαζέψει σχετικά με σας με τις νόμιμες διαδικασίες τους. Το είδος και το πλήθος δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσεως μέσω συμβάσεως, παροχής υπηρεσιών και της επεξεργασίας που αυτά θα τύχουν. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι ακριβή και εφόσον χρειάζεται υποβάλλονται σε αναθεώρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

 

Γιατί τα συλλέγουμε ?

Για να σας πιστοποιήσουμε – αναγνωρίσουμε, για να σας προσφέρουμε μια καλή υπηρεσία, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για          υπηρεσίες, είτε για να σας τιμολογήσουμε, για να πάρουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση των υπηρεσιών μας, για να σας στείλουμε προσωποποιημένες προσφορές, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, για να διενεργήσουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών μας και τέλος για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας.

Επίσης, για προωθητικές ενέργειες, μετά από αίτημα σας και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας , για να ενισχύσουμε την εμπειρία μας στην εξυπηρέτησή σας, για να εκπληρώσουμε μια υποχρέωση βάσει νόμου ή σύμβασης, για να σας στείλουμε newsletters ενημέρωσης με συμβουλές και άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

 

Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα – Τρίτοι Αποδέκτες Δεδομένων:

 

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. Η Εταιρεία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας στους κατωτέρω εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας.

Σε επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης.

 Σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετιγκ, διαφήμισης, για την εμπορική επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση 4

 Σε εταιρίες υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού με βάσεις δεδομένων.

 Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας με τον οποίο διατηρούμε σχέση σύμβασης.

 Σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, συνεργαζόμενους υπεργολάβους.

 Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς.

 

 Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

 Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως). Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από την «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση την οποία έχετε δώσει.

 η) Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται.

θ) Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, είτε να επιβάλει την καταβολή αντίστοιχου τέλους λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, τα έξοδα απασχόλησης για την ενδοεταιρική ενημέρωση και την πιθανή σχετική ανακοίνωση, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

ι) Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.

λ) Να αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

Εξάσκηση Δικαιώματος Χρήστη

 

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας;

 

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων, ενώ λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server. Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο προσωπικό γι΄ αυτό το σκοπό που δεσμεύεται με αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

 

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

 

 To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας πιο εύκολη και ευχάριστη. Σχετικά Cookies Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Cookies που χρησιμοποιούμε:

 ▪ Υποχρεωτικά cookies : είναι υποχρεωτικά για εσάς για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.

▪ Λειτουργικά cookies : προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο εύκολη.

▪ Analytics cookies: χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.

▪ Διαφημιστικά cookies: χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

 

Ηλεκτρονικές φόρμες

 

Στις ηλεκτρονικές φόρμες του site μας υπάρχουν κουτάκια (check boxes) μόνο για την αποδοχή των COOKIES από τον χρήστη.

 

Υποχρεώσεις χρηστών ιστότοπων

Με την χρήση των Ιστοτόπων και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ενημερώνετε την εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Με την χρήση των ιστοτόπων της «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Έχετε την δυνατότητα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας από διαδικασίες και ενέργειες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και αν μας το ζητήσετε μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

 Επίσης μπορεί η εταιρεία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, για την χρήση τους: ενώπιον φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών αρχών, ελεγκτικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής η αρμοδίου Δικαστηρίου μέχρι την προβλεπόμενη από τον Νόμο κατά περίπτωση προθεσμία παραγραφής η για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας.

 Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται από τα αρχεία και το σύστημα μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν αναφερθεί.

 

 Διαρροή Πληροφοριών

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση των δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σχετικά με την παρούσα πολιτική δεδομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

Επικοινωνία

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας κο Φωτιάδη Τρύφωνα, εγγράφως στην διεύθυνση 5ο χλμ Καστοριάς-Νεστορίου, Κολοκυνθού, ΤΚ: 52050 και στο e-mail: info@arosis.gr καθώς και στο τηλέφωνο 2467071792. Τελευταία αναπροσαρμογή του παρόντος : 01/07/2021.

 

Scroll to Top